ປື້ມຄູ່ມືຊ່າງໄມ້

– ດາວໂຫຼດປື້ມຄູ່ມືຊ່າງໄມ້ ຕ້ອງການປື້ມຄູ່ມື ສາດມາດກົດ ດາວໂຫຼດໄດ້ ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ສ້າງຂື້ນມາ ຈາກຊ່ຽວຊານ ຊ່າງໄມ້ ຄົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄດ້ແປພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ ມາເປັນພາສາລາວ. ພວກເຮົາ ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມກັບການ ຮຽນ ການສອນ ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຊ່າງໄມ້ໃນປະເທດລາວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກຸ່ມຊ່າງໄມ້ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ອັບເດດ. ສະນັ້ນ ຖ້າຮຽນຈາກປື້ມນີ້ແລ້ວ ຈະສາມາດເຮັດເຟີນີເຈີ ທີ່ແຂງແຮງ ສວຍງາມ ແລະທົນທານ – ວີດີໂອນີ້ສາມາດອະທິບາຍເພີ່ມ ບາງຕອນອ່ານແລ້ວກໍ່ເຂົ້າໃຈຍາກ ເວລານັ້ນວີດີໂອນີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ອອກຈາກປື້ມແລ້ວທ່ານສາມາດເບິ່ງ ວີດີໂອໄດ້ຕື່ມອີກ 1.ການສົມທຽບລະຫວ່າງ ແມັດ ແລະ ໄມ້ບັນທັດ ໃນການວັດແທກງານ (P.19-20) 2. ວິທີການນໍາໃຊ້ສາກ ໃນການຂີດເສັ້ນ (P.21) 3.ວິທີການໃຊ້ວັດເລື່ອນ (ເວີເນຍ ຄາລິບເປີ) (P. 21) 4. ວິທີການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງມືສິ່ວ (P.23) 5. … Continue reading ປື້ມຄູ່ມືຊ່າງໄມ້