– ດາວໂຫຼດປື້ມຄູ່ມືຊ່າງໄມ້

ຕ້ອງການປື້ມຄູ່ມື ສາດມາດກົດ ດາວໂຫຼດໄດ້

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ສ້າງຂື້ນມາ ຈາກຊ່ຽວຊານ ຊ່າງໄມ້ ຄົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄດ້ແປພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ ມາເປັນພາສາລາວ. ພວກເຮົາ ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມກັບການ ຮຽນ ການສອນ ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຊ່າງໄມ້ໃນປະເທດລາວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກຸ່ມຊ່າງໄມ້ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ອັບເດດ. ສະນັ້ນ ຖ້າຮຽນຈາກປື້ມນີ້ແລ້ວ ຈະສາມາດເຮັດເຟີນີເຈີ ທີ່ແຂງແຮງ ສວຍງາມ ແລະທົນທານ

– ວີດີໂອນີ້ສາມາດອະທິບາຍເພີ່ມ

ບາງຕອນອ່ານແລ້ວກໍ່ເຂົ້າໃຈຍາກ ເວລານັ້ນວີດີໂອນີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ອອກຈາກປື້ມແລ້ວທ່ານສາມາດເບິ່ງ ວີດີໂອໄດ້ຕື່ມອີກ

1.ການສົມທຽບລະຫວ່າງ ແມັດ ແລະ ໄມ້ບັນທັດ ໃນການວັດແທກງານ (P.19-20) 
2. ວິທີການນໍາໃຊ້ສາກ ໃນການຂີດເສັ້ນ (P.21) 
3.ວິທີການໃຊ້ວັດເລື່ອນ (ເວີເນຍ ຄາລິບເປີ) (P. 21) 
4. ວິທີການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງມືສິ່ວ (P.23)
5. ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການນໍາໃຊ້ສິ່ວ (P.25)
6. ວິທີການເຈາະຮູ ແລະ ຂັ້ນຕອນການໃຊ້ສິ່ວເຈາະຮູ (P.26)
7. ໜ້າທີ່ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງໃບເລື່ອຍ (P.31)
8. ວິທີການຈັບເລື່ອຍ ແລະ ທ່າຢືນໃນການຕັດໄມ້ (P.33)
9. ການໝາຍເສັ້ນດ້ວຍສໍດໍາ (P.38)
10. ວິທີການນໍາໃຊ້ຂໍລາກເພື່ອຂີດເສັ້ນ (P.38)
11. ການໝາຍ ແລະ ການຂີດເສັ້ນ (P.43)
12. ວິທີເຮັດເດືອຍດ້ວຍເລື່ອຍມື (P.45)
13. ໂຄງສ້າງການຕິດໄມ້ອັດ 2 ໜ້າ (P.63)
14. ການທ່າສີນໍ້າມັນຮັກສາເນື້ອໄມ້ ( ນໍ້າມັນທິກອອຍ ) (P.73)
15. ໄລຍະຫ່າງຂອງກາພົ່ນ ແລະ ຕ່ອນງານ (P.79)

1.ການສົມທຽບລະຫວ່າງ ແມັດ ແລະ ໄມ້ບັນທັດ ໃນການວັດແທກງານ (P.19-20)

2. ວິທີການນໍາໃຊ້ສາກ ໃນການຂີດເສັ້ນ (P.21)

3. ວິທີການໃຊ້ວັດເລື່ອນ (ເວີເນຍ ຄາລິບເປີ) (P. 21)

4. ວິທີການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງມືສິ່ວ (P.23)

5. ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການນໍາໃຊ້ສິ່ວ (P.25)

6. ວິທີການເຈາະຮູ ແລະ ຂັ້ນຕອນການໃຊ້ສິ່ວເຈາະຮູ (P.26)

7. ໜ້າທີ່ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງໃບເລື່ອຍ (P.31)

8. ວິທີການຈັບເລື່ອຍ ແລະ ທ່າຢືນໃນການຕັດໄມ້ (P.33)

9. ການໝາຍເສັ້ນດ້ວຍສໍດໍາ (P.38)

10. ວິທີການນໍາໃຊ້ຂໍລາກເພື່ອຂີດເສັ້ນ (P.38)

11. ການໝາຍ ແລະ ການຂີດເສັ້ນ (P.43)

12. ວິທີເຮັດເດືອຍດ້ວຍເລື່ອຍມື (P.45)

13. ໂຄງສ້າງການຕິດໄມ້ອັດ 2 ໜ້າ (P.63)

14. ການທ່າສີນໍ້າມັນຮັກສາເນື້ອໄມ້ ( ນໍ້າມັນທິກອອຍ ) (P.73)

15. ໄລຍະຫ່າງຂອງກາພົ່ນ ແລະ ຕ່ອນງານ (P.79)